MENÜ
Szobafoglalás a legjobb árakon
Érkezés
Távozás

Hotel Piroska Nyereményjáték Szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL

RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Húsvéti Nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője és lebonyolítója: Hotel Piroska Kft. (Cím: 9737 Bük, Kossuth utca 60. adószám: 10629488-2-18) által üzemeltetett www.instagram.com/hotelpiroskabuk/ (a továbbiakban: ”Szervező”).

 

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1  A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, rendelkező, 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt. A Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Hotel Piroska Rajongói oldal posztjának kedvelésével és abban leírtakkal, a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Instagram, ID, életkor) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

 

2.2 A Játékból ki vannak zárva a Hotel Piroska Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

2.3 A Játékosok a Rajongói oldalra kikerült nyereményjáték posztban leírtak során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra.  Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

2.4 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

2.5 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.7 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.8 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

2.9 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Instagram profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban

meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021.március 24-től – 2021. április 6-án 12: 00 percig tart.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1 A Hotel Piroska Rajongói oldalán 2021. március 24-én kikerül egy nyereményjátékra felhívó poszt.

 

5. NYEREMÉNYEK

5.1 Nyeremények: 2 éjszakás, 2 fős wellness hétvége félpanziós ellátással.

5.2 A Nyeremények készpénzre át nem válthatók.

5.3. Ital fogyasztás, extra szolgáltatások ( masszázs, kozmetika, fodrászat, pedikür stb.), idegenforgalmi adó a helyszínen külön fizetendő.

 

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

A Szervező a Játék eredményéről a sorsolást követően értesíti a nyerteseket a megadott elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a tartaléknyertesek részére a Nyereményeket átadni.

 

6.1 A Nyereményeket a Játékosok elektronikus úton vagy a helyszínen vehetik át. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön. A Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremények jelen pontban írt határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyereményt a tartaléknyerteseknek adja át.

 

6.2 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

7. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán, a szolgáltatás nyújtásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az egyéb felmerülő költségek (pl.: az utazás költségei, Ital fogyasztás, extra szolgáltatások ( masszázs, kozmetika, fodrászat, pedikür stb.), idegenforgalmi adó) a nyertes játékost terhelik.

 

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen pontban írtak szerint kezelje;

 

8.1.2 nyertesség esetén nevüket és Instagram profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

 

8.1.3 a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználhat a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

 

8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden

rendelkezését.

 

8.1.5 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a marketing@hotelpiroska.hu címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője: Hotel Piroska Kft.

 

8.2. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

9.4 Ha a játékos a Pályázat beküldése (bejegyzés megosztás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.5 Szervező kizárja a felelősségét az Instagram Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az Instagram Rajongói oldal nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

9.6 A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Instagram-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

 

9.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

2021.03.24.

Hotel Piroska Kft.

Szervező

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Értesüljön elsőként szállodánk ajánlatairól, akcióiról, legyen Ön is azok között, akiket az elsők között tájékoztatunk a hotel aktualitásairól, változásairól, időszakos nyereményjátékainkról.