MENÜ

Ochrana dat

Provozovatel www.hotelpiroska.hu tímto informuje návštěvníky webových stránek (dále jen: Web) o svých postupech při správě osobních údajů, o organizačních a technických opatřeních přijatých na ochranu údajů a o právech návštěvníků a jejich možnostech na prosazování svých práv.

Zpracovatelem údajů je Hotel Piroska**** Bük (dále jen Provozovatel) (sídlo: 9737 Bük, Kossuth u. 60., daňové číslo: 10629488-2-18)

Pokud Provozovatel od návštěvníka Webu (dále jen Uživatel) vyžaduje osobní informace na jakýkoliv účel, jsou směrodatné následující ustanovení.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje základní informace o správě, zpracování a registraci jakýchkoli osobních údajů, které může poskytnout Uživatel při používání Webu provozovatele. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se správy vašich údajů, obraťte se na zákaznický servis předtím, než začnete používat Web.

Prohlášení o ochraně osobních údajů se může kdykoliv změnit a uživatel je povinen pravidelně kontrolovat webové stránky, aby byly známé pro něj všechny změny. Prohlášení o ochraně osobních údajů nabylo platnost dne 1. března 2017. Provozovatel odpovídá za správu vašich osobních údajů poskytovaných na webových stránkách.

Abyste mohli používat webové stránky, zpravidla nemusíte poskytovat žádné údaje; v případě používání určitých služeb může však být nezbytné, abyste provozovateli poskytli určité osobní údaje.

V závislosti na službě provozovatel může potřebovat následující osobní údaje:

Při prohlížení webových stránek se automaticky zaznamená čas začátku a konce návštěvy uživatele, respektive v některých případech - v závislosti na konfiguraci počítače uživatele - typ prohlížeče a typ operačního systému. Z těchto údajů systém automaticky generuje statistické údaje. Provozovatel tyto údaje nespojuje s osobními údaji. V případě přihlášení, Web pošle ID relaci, co se při opuštění webové stránky automaticky odstraní.

Správa údajů poskytnutých na používání webových stránek se provádí s dobrovolným souhlasem uživatele.

Provozovatel požaduje, aby právní transakce (nákup nebo jakákoli jiná transakce) - vymezené v příslušných místních předpisech týkajících se "nezletilých osob" - nebyly provedeny bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

Správa dat podporuje nepřetržitý vztah mezi registrovanými uživateli využívajícími služby webové stránky a provozovatelem, jakož i výzkum veřejného mínění. Kromě toho využívá a spravuje údaje výhradně pro účely poskytování služeb uživateli na vyšší úrovni a to zejména v těchto oblastech:

Provozovatel může kontaktovat Uživatele e-mailem, telefonem, faxem nebo dopisem, pokud není jedna z těchto možností označena jako preference.

Zaznamenávání a uložení času návštěvy, jakož i typu prohlížeče a operačního systému slouží pouze pro statistické účely.

Provozovatel nemůže používat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny. Správa takto poskytnutých údajů se provádí s dobrovolným souhlasem uživatele.

Provozovatel zachází se všemi údaji a fakty o uživateli důvěrně, tyto používá výhradně na rozvoj svých služeb, na prodej reklamních ploch a na vytvoření vlastního výzkumu a statistiky. Publikování výkazů připravených na tomto základě se uskutečňuje pouze ve formě, která není vhodná pro individuální identifikaci jednotlivých uživatelů.

Bez vašeho souhlasu provozovatel nebude vaše osobní údaje posílat, zveřejňovat, prodávat, pronajímat ani zpřístupňovat třetí straně, pouze pokud je to nezbytné pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo pokud to předepisuje právní předpis.

Pokud provozovatel má v úmyslu poskytnout informace o produktech a možnostech, které by mohly být pro uživatele zajímavé, takové informace budou uživateli zaslány dopisem, telefonem, faxem nebo e-mailem, pokud není jedna z těchto možností určena jako preference.

Když uživatel poskytne své osobní údaje, má možnost uvést, že provozovatel tyto nesmí používat pro účely přímého marketingu. Pokud si uživatel zvolí tuto možnost, provozovatel ho nebude kontaktovat za účelem přímého marketingu. V takovém případě kontaktujte prosím call center našeho podniku. Pokud je uživatel zákazníkem Provozovatele, nebo předtím ho požádal o informace o našich produktech, může se stát, že o svém sortimentu výrobků poskytne informace i emailem, pokud výslovně nepožádá o opak.

Pokud uživatel poskytl své osobní údaje, aby dostal informace o službách Provozovatele prostřednictvím e-mailu, i nadále bude tyto zasílat e-mailem, pokud výslovně nepožádá o opak. V odlišném případě, kdy poskytne své osobní údaje provozovateli, má možnost zvolit si, zda chce tyto informace dostat i e-mailem.

Identifikační čísla relací se automaticky vymažou při opuštění webových stránek.

Provozovatel nepřebírá odpovědnost za své předchozí stránky, které jsou již odstraněny, ale byly archivovány pomocí webových vyhledávacích nástrojů. Odstranění těchto obsahů musí vykonat provozovatel vyhledávače.

K osobním údajům poskytovaným uživateli mohou získat přístup pracovníci Provozovatele.

Osobní údaje provozovatel nepředá třetím stranám, s výjimkou vyznačených. Toto se nevztahuje na případné, v zákoně stanovené povinné přenosy údajů, které se mohou vyskytnout pouze ve výjimečných případech. Před provedením každé oficiální žádosti o údaje Provozovatel pro každý údaj přezkoumá, zda je právní základ pro poskytnutí údajů skutečně pravdivý.

Právním základem pro správu údajů je dobrovolný souhlas uživatele.

Uživatelé mohou požádat o informace o správě svých osobních údajů. Provozovatel na žádost informuje dotyčnou osobu o údajích, které o ní spravuje, o účelu, právním základě, trvání správy dat, o názvu a adrese provozovatele (sídlo: 9737 Bük, Kossuth u. 60.) jakož i o jeho činnosti týkající se správy dat, dále o tom, že kdo a na jaký účel dostal nebo dostane tyto údaje. O informace lze požádat poštou na adrese Provozovatele (sídlo: 9737 Bük, Kossuth u. 60.), respektive na e-mailové adrese sales@hotelpiroska.hu.

Na těchto kontaktech lze také iniciovat opravu a vymazání osobních údajů Uživatele.

V případě nevhodného používání webových služeb a na vlastní žádost příslušné údaje Uživatele se odstraní. Odstranění proběhne do 24 hodin od následujícího pracovního dne po podání žádosti o odstranění.

Na bezpečnost vašich osobních údajů provozovatel klade velký důraz. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, uplatňujeme přiměřené fyzické, elektronické postupy používané pro ochranu a bezpečnost údajů obdržených on-line.

Opravné prostředky

Uživatel může vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů, pokud

správa nebo posílání osobních údajů je potřebná výhradně pro splnění zákonné povinnosti Poskytovatele služeb, nebo pro uplatnění oprávněných zájmů Poskytovatele služeb, příjemce dat nebo třetí strany, s výjimkou, pokud správa dat je nařízena zákonem;

používání nebo předávání osobních údajů se provádí pro účely přímého získávání podniků, průzkumu veřejného mínění nebo vědeckého výzkumu;

v jiných případech stanovených zákonem.

Hotel v co nejkratší době, nejpozději však do 15 dnů po podání žádosti posoudí námitku, přijme rozhodnutí v otázce její opodstatněnosti a rozhodnutí žadateli písemně oznámí. V případě, že hotel zjistí odůvodněnost námitky dotyčné osoby, správu údajů - včetně dalšího sběru dat a přenosu dat - zruší a blokuje údaje, dále o námitce a o přijatých opatřeních informuje všechny osoby, kterým dříve odevzdal osobní údaje související s námitkou, a které jsou povinné přijmout opatření k vymáhání práva na námitky.

V případě, že uživatel nesouhlasí s rozhodnutím hotelu, proti němu - do 30 dnů po jeho oznámení - se může obrátit na soud.

Uživatel proti hotelu může podat žalobu k soudu za porušení svých práv. Soud ve věci bude konat přednostně. Odvolání lze podat u národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Adresa korespondence: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu