MENÜ

Všeobecné obchodní podmínky

1. Údaje poskytovatele služeb

2. Obecná pravidla

2.1. Tyto "Všeobecné smluvní podmínky" upravují využívání ubytovacích zařízení a služeb Poskytovatele služeb.

2.2. Speciální jedinečné podmínky nejsou součástí zpřístupněných Všeobecných smluvních podmínek, ale nevylučují uzavření samostatných smluv s cestovními kancelářemi a organizátory, s odlišnými kondicemi v závislosti na typu obchodu.

3. Smluvní strana

3.1. Služby poskytované Poskytovatelem služeb využívá host.

3.2. Pokud objednávku služeb host předá přímo poskytovateli služeb, smluvní stranou je host. Poskytovatel služeb a host společně - pokud jsou splněny podmínky - se stanou smluvními stranami (dále jen "Smluvní strany").

3.3. Pokud Poskytovateli služeb objednávku služeb z pověření Hosta předá třetí strana (dále jen "Zprostředkovatel"), podmínky spolupráce se řídí smlouvou uzavřenou mezi Poskytovatelem služeb a Zprostředkovatelem. V takovém případě se od poskytovatele služeb nevyžaduje, aby přezkoumal, zda třetí strana legálně zastupuje hosta.

4. Uzavření smlouvy, způsob, změna rezervace, oznamovací povinnost

4.1. Poskytovatel služeb poskytne nabídku na ústně nebo písemně zaslanou žádost Hosta o cenovou nabídku. Po odeslání nabídky Poskytovatel služeb se vyjádří o trvání své nabídky a po uplynutí lhůty zaniká vázanost nabídky Poskytovatele služeb.

4.2. Smlouva vzniká na základě ústního nebo písemného potvrzení poskytnutého ze strany Poskytovatele služebna ústně nebo písemně odevzdanou rezervaci Hosta a považuje se tak za písemnou smlouvu. Ústně předána rezervace, dohoda, změna nebo na to dané verbální potvrzení ze strany Poskytovatele služeb nelze považovat za smlouvu.

4.3. Smlouva o využívání ubytovacích služeb je na dobu určitou.

4.3.1. Pokud Host před uplynutím stanoveného časového trvání definitivně opustí pokoj, Poskytovatel služeb má nárok na plnou hodnotu služeb uvedené ve Smlouvě, pokud se strany nedohodnou jinak. Poskytovatel služeb je oprávněn opětovně prodat pokoj, která se uvolnila před uplynutím doby rezervace.

4.3.2. Prodloužení využití ubytovacích služeb iniciované ze strany hosta vyžaduje předchozí souhlas Poskytovatele služeb. V takovém případě si může Poskytovatel služeb vyhradit jako podmínku úhradu za službu, která již byla provedena.

4.4. Na změnu a/nebo doplnění smlouvy se vyžaduje písemná dohoda podepsaná Smluvními stranami.

5. Ceny

5.1. Ceny hotelových pokojů jsou k dispozici v hotelovém pokoji nebo na recepci hotelu.  Ceníky dalších služeb jsou k dispozici v sekcích hotelu (restaurace, wellness).

5.2. Poskytovatel služeb může bez předchozího upozornění volně měnit inzerované ceny.

5.3. Při oznamování cen poskytovatel služeb uvede obsah daně (DPH, turistická daň) v cenách, podle zákonem stanovené sazby, platné v době poskytnutí nabídky. Dodatečné náklady vzniklé v důsledku změny platného daňového zákona (DPH, turistická daň) Poskytovatel služeb po předchozím oznámení přenese na Smluvní stranu.

5.4. Aktuální slevy, propagační akce a další nabídky jsou na adrese www.hotelpiroska.hu.

6. Rodinné slevy

6.1. Aktuální rodinné nebo jiné slevy Poskytovatel služeb zveřejní na svých internetových stránkách uvedených v bodě 5.4.

7. Způsob platby

7.1. Poskytovatel služeb požaduje úhradu svých služeb poskytnutých Smluvní straně nejpozději po využití služeb, před odchodem z hotelu, ale na základě individuální dohody může poskytnout možnost i na dodatečnou platbu. Poskytovatel služeb je oprávněn vydat i dílčí účet za poskytované služby.

7.2. Poskytovatel služeb jako jistotu na využití služeb v souladu se smlouvou a na úhradu ceny

a) může požadovat záruku kreditní karty, přičemž cena objednaných a potvrzených služeb bude blokována na bankovním účtu hosta na základě kreditní karty,
b) poskytovatel služeb může požadovat zálohu na část objednaných služeb nebo na všechny

7.3. Smluvní strana fakturu může uhradit v HUF a/nebo

a) v EUR. Konverze nebo fakturace v tomto případě se uskutečňuje podle oficiálního kurzu Maďarské národní banky platného v den příjezdu hosta.
b) Poskytovatel služeb přijímá bezhotovostní platební prostředky (kreditní kartu, Széchenyi kartu na rekreaci, dále na základě zvláštní smlouvy kupón, voucher atd.), jejichž aktuální seznam poskytne Poskytovatel služeb na základě žádosti hosta.

8. Způsob a podmínky využívání služeb

8.1. Individuální host hotelový pokoj může obsadit v den příjezdu od 14:00 (check-in) a bude pro něj dostupný do 11:00 v den odjezdu (Check out). Strany se mohou dohodnout i odlišně.

9. Domácí zvířata

9.1. V hotelu Poskytovatele služeb poplatek za umístění domácích mazlíčků je povinen uhradit Host. Poplatek za umístění nezahrnuje krmivo.

10. Zamítnutí plnění smlouvy, ukončení služeb

10.1. Poskytovatel služeb je oprávněn okamžitě vypovědět smlouvu o ubytovacích službách, to znamená odmítnout poskytnutí služeb, pokud:

a) poskytnutý pokoj nebo zařízení host nepoužívá na zamýšlený účel
b) host zachází problematicky, hrubě s bezpečností, řádem, ubytovacího zařízení a jeho zaměstnanci, je pod vlivem alkoholu, drog, má ohrožující chování
c) Host trpí infekční chorobou
d) smluvní strana nesplní platbu ve smlouvě uvedené zálohy nebo částečné platby do data stanoveného ve smlouvě

10.2. Pokud dohoda mezi stranami není splněna z důvodů "vyšší moci", smlouva se ukončí.

11. Storno podmínky

Pokud v hotel ve své nabídce neustanovil žádné další podmínky, podmínky storna a změny jsou následující:

v případě zrušení do 5 dní před potvrzeným datem příjezdu je výška pokuty částka zaplacené zálohy.

Pokud je smluvní strana hospodářským subjektem (včetně podnikatelských sdružení, společenských organizací, církví, místních samospráv, místních státních institucí, veřejných organizací a jejich institucí atd.), v případě odstoupení smluvní pokutu je povinna zaplatit Poskytovateli služeb Smluvní strana/Objednatel i v případě, pokud náklady na ubytování hradí přímo Host, který jedná jménem objednatele.

Pokud smluvn9 strana zajistila ubytovací služby se zálohovou platbou a nedostaví se v den příjezdu (nepřichází písemné zrušení), Poskytovatel služeb uplatňuje celkovou částku zálohové platby uvedené ve Smlouvě jako pokutu. V tomto případě bude ubytovací zařízení vyhrazené pro Smluvní stranu až do 12.00 hod v den následující po dni příjezdu, a pak se závazek Poskytovatele služeb skončí.

Pokud strana nezajistila ubytovací služby se zálohovou platbou, zárukou kreditní karty nebo jiným smluvně stanoveným způsobem, závazek poskytovatele služeb se ukončí v den příjezdu po 18:00 místního času.

12. Záruka na umístění

12.1. Pokud Poskytovatel služeb není schopen poskytnout Služby uvedené v Smlouvě z vlastní chyby (např. přeplnění, dočasné provozní problémy atd.), Poskytovatel služeb je povinen okamžitě zajistit ubytování pro hosta.

12.2 Poskytovatel služeb je povinen;

a) služby uvedené ve smlouvě poskytovat/nabízet za cenu potvrzenou smlouvou, na dobu stanovenou ve smlouvě - nebo do ukončení překážky - v jiném zařízení podobné kategorie. Veškeré dodatečné náklady na poskytnutí náhradního ubytování hradí Poskytovatel služeb
b) poskytnout hostu bezplatné jednorázové telefonické oznámení o změnách ubytování
c) poskytnout hostu bezplatnou dopravu k přestěhování do nabídnutého náhradního ubytování a později k případnému stahování zpět

12.3. Pokud poskytovatel služeb řádně plní tyto své povinnosti, nebo pokud host přijal jemu nabídnuté náhradní ubytování, Smluvní strana nemůže uplatnit žádný následný nárok na náhradu škody.

13. Nemoc, smrt hosta

13.1. Pokud host onemocní na začátku využívání ubytovacích služeb nebo během pobytu, hotelový management žádá, aby pobyt v hotelu byl zkrácen v zájmu ostatních hostů. Vedení hotelu přijalo toto rozhodnutí s ohledem na kvalitu služeb přátelských pro děti! V daném případě se vždy vyhotoví interní záznam, který je platný i bez podpisu hosta. Pokud se host přes varování rozhodne pro pozdější odchod, hotel nebude nést odpovědnost za podobné onemocnění v hotelu.
Za služby, které využíval host, se úměrně platí.

13.2. Pokud během využívání ubytovacích služeb host onemocní a není schopen jednat ve vlastním zájmu, Poskytovatel služeb mu nabídne lékařskou pomoc.

13.3. V případě nemoci / úmrtí Hosta Poskytovatel služeb má nárok na náhradu svých nákladů ze strany příbuzného, dědice nebo plátce účtu pacienta / zesnulého; v ohledu možných lékařských a procesních nákladů, ceny služeb poskytnutých před úmrtím a případných škod, které vznikly ve vybavení a zařízení v důsledku nemoci/úmrtí.

14. Práva smluvní strany

14.1. Ve smyslu smlouvy při dodržování domácího pořádku je host oprávněn využívat objednaný pokoj a přidružené služby. Host je také oprávněn využívat jiná zařízení hotelu na zamýšlený účel, při dodržování domácího pořádku umístěného na daném místě. Při platbě cen uvedených v samostatném ceníku je host oprávněn využít i jiné služeb.

14.2. Host může podat stížnost během trvání pobytu v souvislosti s plněním služeb poskytovaných Poskytovatelem. Host je oprávněn uvést svou stížnost v knize návštěv nebo požádat Poskytovatele služeb o záznam. Poskytovatel služeb se zavazuje prošetřit stížnost.

15. Povinnosti smluvní strany

15.1. Cenu ve smlouvě objednaných a skutečně využívaných služeb (spotřeba v restauraci, wellness procedury atd.) je povinna smluvní strana uhradit při využívání služeb, nebo nejpozději při odjezdu z hotelu (Chek-out), s výjimkou, pokud se Smluvní strany dohodnou jinak.

15.2. Host musí zajistit, aby dítě ve věku do 12 let, za které nese sám odpovědnost, se zdržovalo v celé oblasti hotelu Poskytovatele služeb pouze s dohledem dospělého.

15.3. Host nemůže přinést vlastní jídlo nebo nápoje do hotelových stravovacích zařízení.

15.4. Host nemůže přinést hořlavé zařízení do hotelu a nemůže kouřit ve vnitřních místnostech.

15.5. Host je povinen dodržovat pravidla zařízení, pokud využívá služeb wellness sekce.

16. Odpovědnost smluvní strany za škody

Host je odpovědný za všechny škody a nevýhody, které Poskytovatel služeb nebo jakékoliv třetí strany utrpěly vinou hosta nebo jeho společníka nebo jiné osoby, za kterou je host odpovědný. Tato odpovědnost existuje i tehdy, jestliže poškozená strana má právo požadovat náhradu škody přímo od poskytovatele služeb.

17. Povinnosti poskytovatele služeb

Poskytovatel služeb je povinen;

a) ubytování a jiné služby objednané podle smlouvy plnit podle platných předpisů a servisních standardů
b) vyšetřovat písemnou stížnost hosta a provést potřebné kroky ke zvládnutí problému, což musí zaznamenat i písemně

18. Závazek Poskytovatele služeb na odškodnění

18.1. Poskytovatel služeb je odpovědný za škodu způsobenou Hostu, která vznikla v důsledku zavinění Poskytovatele služeb nebo jeho zaměstnanců v rámci objektu.

18.2. Odpovědnost Poskytovatele služeb se nevztahuje na škody, které vznikly mimo oblast působnosti zaměstnanců a hostů Poskytovatele služeb nebo jsou způsobeny samotným hostem.
18.3. Poskytovatel služeb může určit místa v hotelu, kde host nemůže vstoupit. Poskytovatel služeb neodpovídá za škody nebo újmy vzniklé na takových místech.

18.4. Host musí neprodleně oznámit hotelu vzniklou škodu a pro hotel poskytnout všechny údaje, které jsou potřebné pro objasnění okolností škody nebo pro provedení policejního záznamu/řízení policie.

18.5. Poskytovatel služeb pro Hosta poskytuje v hotelovém pokoji trezor, informace o použití se nacházejí vedle trezoru. Trezor používá výhradně host, proto Poskytovatel služeb není zodpovědný za cennosti, které jsou tam uloženy.

19. Vis major

Příčina nebo okolnost (například: válka, požár, povodeň, útrapy s počasím, výpadek energie, stávky), nad kterou strana nemá žádnou kontrolu (zásah vyšší moci), kteroukoli stranu osvobozuje z plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy, dokud tato příčina nebo okolnost přetrvává. Strany souhlasí s tím, že udělají vše pro to, aby omezily možnost takových příčin a okolností na nejnižší možnou úroveň a co nejdříve napraví případné škody nebo zpoždění.

20. Právo, které se vztahuje na právní vztah smluvních stran, jednající soud

Právní vztah mezi Poskytovatelem služeb a smluvní Stranou se řídí ustanoveními maďarského občanského zákoníku. Každý spor vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb patří do pravomoci soudu příslušného podle místa poskytování služeb.